Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout
xPlease visit www.logosol.us to see the products that are available in your country. Not from United States?

Gwarancja

Możesz czuć się bezpiecznie kupując w Logosol. Bengt-Olov Byström założył Logosol w 1989 roku. Spółka nadal jest własnością rodziny Byström i ma swoją siedzibę w Härnösand, w Szwecji. Do dnia dzisiejszego sprzedaliśmy już ponad 25,000 traków Logosol i ponad 10,000 strugarek. Nasze ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie obróbki drewna na małą skalę pozwala naszym klientom realizować swoje projekty na całym świecie.

2-lata gwarancji

Dotyczy wszystkich naszych maszyn. Gwarancja obejmuje usterki produkcyjne i problemy, które wystąpiły podczas normalnego użytkowania produktów. Wyjątkami od gwarancji są materiały eksploatacyjne, takie jak paski, prowadnice i łańcuchy. Zawsze staramy się pomóc, jeśli wystąpi jakiś problem z maszyną lub ze sprzętem zakupionym w LOGOSOL. Robimy wszystko, abyś pozostał zadowolony z użytkowania maszyny, na którą się zdecydowałeś.

Wsparcie i serwis techniczny

W LOGOSOL zapewniamy nieograniczony serwis techniczny przez telefon. Przeszkolony personel odpowie na wszystkie Twoje pytania, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16. Możesz zwrócić się do nas z pytaniem również poprzez email.

Koncepcja LOGOSOL – umożliwimy Ci realizację marzeń!

Możesz być pewny, że inwestując w Koncepcję Logosol będziesz posiadaczem najwyższej jakości urządzeń, które zostały zaprojektowane tak aby ułatwiać pracę. 2-letnia gwarancja oraz posprzedażowa pomoc techniczna pozwoli Ci spać spokojnie. Bez względu na aspiracje, możesz mieć pewność, że podczas inwestowania w koncepcję LOGOSOL będziesz posiadał najwyższej jakości sprzęt, zaprojektowany specjalnie dla danego zadania. Staramy się dostarczać systemy, które są elastyczne i zapewniają możliwość rozbudowy. Korzyści z koncepcji LOGOSOL polegają na tym, że możesz zacząć od podstawowej wersji maszyny, a w miarę jak rosną Twoje ambicje lub rozwija się Twoja firma, możesz z łatwością doposażyć maszynę o dodatkowe funkcje – nie tracąc przy tym wartości pierwotnej swojej inwestycji.

Spokój ducha

LOGOSOL zapewnia gwarancję na 2 lata na wszystkie maszyny i możesz być pewien, że spełnią one Twoje oczekiwania. Masz również nieograniczony kontakt z naszym serwisem technicznym w razie jakichkolwiek pytań.

Szybka dostawa

Czas oczekiwania na akcesoria i części zamienne jest bardzo krótki.

Nieograniczone wsparcie techniczne

Zapewniamy Ci pomoc techniczną oraz wskazówki i porady.

Dodatkowe usługi

Skorzystaj z naszego przeszło 25-letniego doświadczenia w obróbce drewna na małą skalę. Przeszkolony personel odpowie na wszystkie Twoje pytania, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16. Możesz zwrócić się do nas z pytaniem również poprzez email.

Ogólne Warunki gwarancji i zasady serwisowe

 

1. Opis umowy

Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji produktów marki LOGOSOL AB (maszyny stolarskie, strugarki, frezarki, traki taśmowe, traki ramowe itd.) oraz serwisu technicznego świadczonego przez firmę LOGOSOL AB z siedzibą w Szwecji, Fiskaregatan 2, 871 33 Härnsösand (zwany dalej "LOGOSOL").

2. Zakres umowy

Niniejsza gwarancja zostaje udzielona przez LOGOSOL jako producenta narzędzi i maszyn LOGOSOL (zwanych dalej: „Produktami”) na rzecz nabywcy Produktów (zwanego dalej: „Klientem”).

3. Umowa

Zapoznanie się przez Klienta niniejszego dokumentu oraz kontynuacja procesu zamówienia i realizacji oznacza, iż Klient akceptuje zasady realizacji gwarancji i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

4. Autoryzacja Klienta oraz zgłoszenie wady Produktu


4.1. W celu rozpoczęcia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, Klient zobowiązany jest zgłosić wadę w następujący sposób: (i) nawiązać kontakt z Centrum Wsparcia Technicznego pod numerem +46 611 182 85, (ii) wysłać zgłoszenie pisemne na adres siedziby Logosol, lub (iii) wysłać zgłoszenie drogą mailową na adres: info@logosol.pl Po przekazaniu informacji, o których mowa w pkt 4.2. poniżej, Klient otrzyma sugestie mające na celu usunięcie usterki lub dalsze informacje na temat procedury reklamacyjnej.


4.2. Przy dokonywaniu zgłoszenia Klient jest zobowiązany do podania ważnych i kompletnych danych personalnych (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu), zwięzłego opisu wady Produktu oraz dokumentacji wspierającej np. w postaci zdjęć lub filmów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian danych personalnych (np.: adresu, numeru telefonu, itd.), Klient zobowiązany jest do ich zgłoszenia bezzwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od ich powstania w formie telefonicznej na podany powyżej numer. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie Klientowi przekazane e-mailem lub drogą pisemną.

 

5. Procedura reklamacyjna oraz zasady odpowiedzialności


5.1. o otrzymaniu kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego przedstawiciel LOGOSOL przekaże Klientowi sugestie w sprawie naprawy usterki. Jeżeli po zastosowaniu i przeprowadzeniu przez Klienta proponowanych czynności usterka nie ustąpi, niezbędna może okazać się wymiana części, które zostaną przesłane do Klienta. W przypadku nieobjęcia usterki gwarancją, części zostaną wysłane do Klienta po uprzednim złożeniu na nie zamówienia, zgodnie z pkt 5.6 poniżej. Klient jest zobowiązany wymienić części samodzielnie, korzystając w razie potrzeby z porad telefonicznych serwisanta lub za pomocą innych dostępnych środków przekazu informacji typu filmów, zdjęć oraz instrukcji obsługi. Przekazanie Klientowi sugestii odnośnie naprawy usterki zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt 5.1. nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem danej usterki jako wady Produktu podlegającej gwarancji objętej niniejszą Umową.


5.2. W przypadku poważnej awarii Produktu, firma LOGOSOL może według własnego uznania zadecydować o wysłaniu serwisu technicznego do Klienta lub naprawie serwisowej w swojej siedzibie w Szwecji. Powyżej opisane działanie będzie określone na podstawie protokołu napraw i oceny technicznej oraz jest uzależnione od wyczerpania procedury określonej w pkt 5.1. powyżej.


5.3. Produkt, który zgodnie z decyzją LOGOSOL ma podlegać naprawie serwisowej w siedzibie LOGOSOL należy wysłać do punktu serwisowego w całości, o ile to możliwe w fabrycznej konfiguracji. O lokalizacji punktu serwisowego każdorazowo klient zostanie poinformowany przez przedstawiciela LOGOSOL.


5.4. Po dostarczeniu Produktu do punktu serwisowego zostanie dokonana wstępna ekspertyza mająca na celu ustalenia wady Produktu i oceny czy naprawa mieści się w zakresie naprawy gwarancyjnej lub czy Produkt lub część podlega wymianie w ramach gwarancji. Decyzja w przedmiocie naprawy lub wymiany Produktu jest podejmowana wyłącznie przez LOGOSOL. Klient zostanie poinformowany drogą pisemną lub mailową czy naprawa lub wymiana jest objęta gwarancją. Potwierdzenie gwarancyjnego charakteru naprawy lub wymiany Produktu dotyczy również zgłoszenia telefonicznego za pośrednictwem Centrum Wsparcia Technicznego.


5.5. o pozytywnym zakwalifikowaniu do naprawy gwarancyjnej, punkt serwisowy naprawi Produkt w przeciągu 30 (trzydziestu) dni. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa Produktu wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu, przy czym okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przebywania Produktu w serwisie. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o przedłużonym terminie naprawy Produktu i jego przyczynach.


5.6. W przypadku, gdy naprawa Produktu lub wymiana części przekracza zakres naprawy gwarancyjnej lub gdy okres gwarancyjny minął, punkt serwisowy firmy LOGOSOL poinformuje Klienta o kosztach ewentualnej naprawy lub wymiany części w formie pisemnej, przedstawiając jednocześnie dalsze czynności pogwarancyjne możliwe do przeprowadzenia. Klient zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości wskazać na piśmie czy korzysta z przedstawionej oferty. W przypadku braku odpowiedzi Klienta w ww terminie lub odpowiedzi negatywnej punkt serwisowy może odesłać Produkt do Klienta i obciążyć Klienta faktycznie poniesionymi kosztami transportu do i z punktu serwisowego oraz diagnozy w wysokości do 1000 PLN netto.


5.7. Punkt serwisowy może odmówić usługi serwisowej w przypadku podrobionych produktów z logiem LOGOSOL i/lub produktów, które zostały importowane/eksportowane niezgodnie z prawem i/lub produktów, które zostały nabyte niezgodnie z prawem.


5.8. Firma LOGOSOL nie odpowiada za szkody na mieniu lub osobie poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie dokonywania czynności zalecanych przez przedstawicieli LOGOSOL lub w trakcie wymiany uszkodzonych części, jeżeli szkoda jest wynikiem działania siły wyższej, niezastosowania się przez Klienta do zaleceń serwisanta lub wyłączna wina spoczywa na poszkodowanym.


5.9. Uprawnienia z niniejszej gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków oraz poniesionych kosztów związanych z wadą Produktu.


5.10. Jeżeli naprawiany sprzęt jest objęty gwarancją, prawa własności wymienionych, uszkodzonych części będą automatycznie przeniesione na firmę LOGOSOL.


5.11. W przypadku gdy LOGOSOL zadecyduje o wymianie Produktu w ramach Gwarancji, wymiana nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydzieści) dni.

 

6. Wysyłanie Towarów


6.1. Produkt przeznaczony do wysłania do serwisu musi być zabezpieczony przed wstrząsami i uszkodzeniami.


6.2. Firma LOGOSOL nie odpowiada za uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego zapakowania Produktu.


6.3. W przypadku napraw gwarancyjnych koszty wysyłki Produktu do punktu serwisowego ponosi firma LOGOSOL. W przypadku zgłoszeń urządzeń i maszyn nie objętych gwarancją wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem, w tym także koszty diagnozy usterki, transportu i korespondencji ponosi Klient.


6.4. Po dokonaniu naprawy naprawiony sprzęt wysyłany jest na adres podany podczas dokonywania zgłoszenia usterki. Serwis wysyła sprzęt tylko na terenie Polski.


7. Zakres Gwarancji


7.1. Gwarancja jest udzielana na okres 2 (dwóch) lat liczonych od dnia zakupu Produktu potwierdzonego odpowiednim dowodem zakupu (kopia paragonu lub faktury).


7.2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady produkcyjne, które w przypadku wystąpienia, zostaną usunięte zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu gwarancji.


7.3. Gwarancja regulowana niniejszym dokumentem jest udzielona na rzecz Klienta tj. ostatecznego nabywcę Produktu i nie obejmuje podmiotów dokonujących obrotu hurtowego lub detalicznego Produktami.


7.4. Produkt mumu spełniać poniższe warunki w celu uzyskania gwarancyjnej naprawy serwisowej:
* Produkt posiada ważną kartę gwarancyjną. Ważna karta gwarancyjna zawiera opis produktu, datę zakupu, miejsce zakupu, pieczątkę i podpis Sprzedającego.  
* Okres gwarancji nie przekroczył 2 lat liczonych od dnia zakupu Produktu potwierdzonego odpowiednim dowodem zakupu (kopia paragonu lub faktury). 
* Wada Produktu została zgłoszona bezpośrednio w LOGOSOL przez Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wady. 


8. Wyłączenia z zakresu gwarancji


Gwarancja nie ma zastosowania:

• w przypadku uszkodzeń powstałych wskutek naturalnego zużycia Produktu, lub jego elementów lub części, w szczególności do elementów i części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak, np.: łożyska, paski klinowe, wrzeciona gwintowane, nakrętki, segmenty zębate, koła zębate, łańcuchy, prowadnice itd.) lub elementy z tworzywa sztucznego (takie jak uchwyty, zaciski, pokrętła ręczne, przewody itd.) chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub jakościowych;
• do drobnych uszkodzeń Produktu, w tym zadrapań, wgnieceń lub pęknięć Produktu lub jego elementów nie mających wpływu na możliwość korzystania z Produktu;
• gdy uszkodzenie Produktu powstało wskutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, w szczególności, wskutek niestosowania się Klienta do instrukcji obsługi Produktu;
• gdy uszkodzenie Produktu powstało wskutek niestosowania się Klienta do wytycznych w zakresie konserwacji Produktu lub jego poszczególnych elementów lub części;
• w stosunku do Produktów nie posiadających udokumentowanych przeglądów konserwacyjnych o ile takie przeglądy były wymagane dla Produktu zgodnie z instrukcją obsługi tego Produktu;
• gdy uszkodzenie zostało spowodowane dokonaniem przez Klienta modyfikacji, przeróbek lub napraw Produktu dokonywanych przez osoby lub podmioty inne niż LOGOSOL;
• gdy uszkodzenie Produktu nastąpiło wskutek działania siły wyższej, typu powódź, pożar, uderzenie pioruna itd.;
• w stosunku uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania w Produktach części lub elementów innych niż oryginalne;
• w stosunku uszkodzeń powstałych wskutek używania Produktu pomimo zaistnienia usterki Produktu, jego poszczególnych części lub elementów;
• do Produktów nabytych poza terytorium Polski.

 

9. Postanowienia inne

 

9.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOGOSOL AB z siedzibą w Szwecji, Fiskaregatan 2, 871 33 Härnsösand.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania naprawy oraz odesłania sprzętu po naprawie.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
• Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi dokonanie naprawy.

9.2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

9.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

9.4. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień zawartych w tej umowie stanie się nieaktualne lub zostanie ogłoszone jako nieważne, pozostałe postanowienia umowy pozostają ważne.

9.5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

9.6. Wszelkie spory majątkowe wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby LOGOSOL w sytuacji, gdy Klient jest przedsiębiorcą, sąd właściwy według siedziby/miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd miejsca wykonania umowy w sytuacji, gdy Klient jest konsumentem.

Zamknij
Kategorie produktów
Aktualna cena